Założenie monitoringu a przepisy prawne w Polsce

By 12 czerwca 2018Monitoring
Kamera monitoringu na tle białej ściany

Coraz powszechniejszy na świecie i w Polsce monitoring spowodował, że w coraz liczniejszych przypadkach występują wątpliwości związane z jego aspektami prawnymi. Chodzi na przykład o konieczność rozstrzygnięcia kwestii związanych tak z samą instalacją systemu dozoru, jak z ochroną danych, które można dzięki niemu gromadzić.

Założenie monitoringu wiąże się z chęcią zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości kontroli, dlatego bywa często instalowany przez samorządy na terenach publicznych. Wiąże się to jednak z możliwością gromadzenia danych osobowych, które są definiowane jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (art. 6, 1 ust. z 29.08.1997r.)

Spis treści

Teren monitorowany a miejsce publiczne

Obecnie brak jest przejrzystych przepisów dotyczących zarówno definicji miejsca publicznego oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Z definicji wynika, że przestrzeń publiczna to miejsce, które z uwagi na swoje położenie umożliwia zaspokajanie różnorakich potrzeb mieszkańców. Nie jest do końca jasne, czy nagrywanie w tego typu miejscach wiąże się z gromadzeniem danych osobowych i koniecznością ich ochrony.

Zachowanie równowagi między zagwarantowaniem bezpieczeństwa a nienaruszaniem dóbr osobistych może być dla ustawodawcy trudna do uchwycenia w przepisach. Niemniej jednak ciągle zapadają wyroki sądów, które stosują się do obecnych podstaw prawnych, usiłując dostosować je do rozstrzygnięć związanych z monitorowanymi obiektami.

kamera monitoringu na dachu budynku

Monitoring musi być jawny

 

Niezależnie od wszelkich wątpliwości związanych z interpretacją prawa, ważne jest poinformowanie osób, które mogą się znaleźć w zasięgu kamer zainstalowanych na danej posesji, działce czy podwórku o tym, że mogą być nagrywane. Należy pamiętać, że każdy przebywający na monitorowanym terenie musi mieć tego świadomość.

Popularnymi i sprawdzającymi się rozwiązaniami są czytelne tabliczki czy wyraźne naklejki z informacją słowną lub graficzną. Warto umieszczać je przy bramach wejściowych tak, by komunikaty i oznaczenia nie budziły wątpliwości. Ważna jest również dodatkowa informacja o prowadzącym nadzór i celu zastosowania kamer.

Monitoring a RODO

 

W maju 2018 weszło w życie unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, które dotyczy wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe, w tym również korzystających z monitoringu online i nagrywania. Są one – nawet jeśli potencjalnie i tymczasowo – traktowane jako administratorzy danych osobowych i zobowiązane do ich ochrony. Pozostaje bieżąca obserwacja prac Ministerstwa Cyfryzacji nad u.o.d.o. uwzględniających wytyczne RODO.